Toetsing & Examinering

Examinering in de reële beroepscontext

Opdrachtgever: Inspectie van het Onderwijs

In het mbo wordt een groot deel van de examens afgenomen in de praktijk, in realistische beroepsomstandigheden. Toekomstige vaklieden moeten immers kunnen laten zien dat ze klaar zijn voor de praktijk. Maar het blijkt voor opleidingen niet altijd eenvoudig de afname en beoordeling goed te organiseren en de kwaliteit te waarborgen. De Inspectie van het Onderwijs heeft Rob Vink en Paula Willemse (IVA Onderwijs) opdracht verleend om daar onderzoek naar te doen.

Vraag
Tegen welke problemen lopen opleidingen aan, en welke soorten oplossingen vinden ze?

Resultaten onderzoek
Dilemma's en problemen maar ook oplossingen
Iedereen die betrokken is bij examineren in de beroepscontext weet dat zo’n examen bijzondere inspanning vraagt. Mbo-opleidingen ervaren vergelijkbare dilemma’s en problemen die spelen voorafgaand aan, tijdens en na de examens. Maar die problemen kunnen worden opgelost, zo blijkt onder meer uit het onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’.

De opleidingen, die uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun examinering, moeten daartoe heldere keuzes maken. De voorbeelden uit het onderzoek kunnen de betrokkenen bij de opleiding inspireren om die keuzes gefundeerd en in samenhang te maken. Zodat het geheel aan maatregelen voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld om het beroep uit te kunnen oefenen. En zodat werkgevers, studenten en de samenleving ook in de toekomst blind kunnen vertrouwen op de waarde van het mbo-diploma.

Het rapport is hier te downloaden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Inspectie.

 


 

IVA Onderwijs brengt beweging in toetsing!

Heeft uw organisatie de volgende vragen?

• Hoe zorgen we binnen onze opleiding voor een goedekwaliteit van toetsing en hoe borgen we die kwaliteit?

• Welke taken hebben de examencommissie en de toetscommissie?

• Hoe kunnen examencommissie en toetscommissie optimaal metelkaar samenwerken? En welke rol heeft het MT hierin?

• Hoe kunnen we examinatoren, docenten en studenten betrekkenbij het vergroten van de toetskwaliteit?

• Hoe krijgen we ons toetsbeleid werkend?

IVA Onderwijs heeft een mooi aanbod voor examen- en toetscommissies. We brengen beweging in examinering door een goede analyse te maken van uw situatie en samen met betrokkenen eenwerkbare aanpak op maat van uw organisatie te ontwikkelen. We benutten de mening van studenten en besteden aandacht aan het belang van toetsing in relatie tot het lerenvan studenten.

U kunt hier een flyer vinden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Irma van der Neut of Paula Willemse


De kracht van de examencommissie

Opdrachtgever: MBO Raad

Vraag

De MBO Raad is benieuwd wat de succesvolle elementen in de examencommissies van ROC’s  zijn. De MBO Raad wil op basis van deze kritische succesfactoren, samen met haar leden komen tot een set van kwaliteitswaarborgen, een statement van de sector “zo doen we het”.

Resultaat

In het eindrapport benoemen we drie factoren die de kracht van de examencommissie bepalen. De examencommissie is gelegitimeerd, kwaliteits bewust en onafhankelijk. Gelegitimeerd zijn is essentieel om als examencommissie iets te ‘mogen vinden’ van de examenkwaliteit en de kwaliteit van de daaraan ten grondslag liggende processen. Kwaliteitsbewust zijn is een volgende kenmerk dat bijdraagt aan het goed functioneren van de examencommissie.  Dat is niet iets dat alleen de examencommissie alleen betreft, dat geldt voor de gehele organisatie. Georganiseerd onafhankelijk zijn is een derde kenmerk. Gebleken is dat het niet zozeer gaat om formeel gecreëerde onafhankelijkheid (dat heeft nadelen in termen van betrokkenheid, eigenaarschap), maar dat betrokkenen een onafhankelijke positie moeten kunnen innemen. 

Het rapport is hier te downloaden.


Verdere ontwikkeling van het Kostenmodel Examinering

Opdrachtgever: MBO Raad

Vraag

Het project Examenprofiel van de MBO Raad leverde in het najaar van 2011 een Kostenmodel Examinering op. Het doel: de examineringskosten in beeld brengen binnen diverse uitvoeringsvarianten in het mbo. De MBO Raad wilde dit Excel-model verder ontwikkelen door het gebruiksgemak te vergroten en de toepassing te stimuleren.

Resultaat

Gebruik van het kostenmodel leidt tot meer transparantie en (interne) eenduidigheid over investering in kosten en tijd bij een bepaalde organisatie van de examinering. Duidelijkheid en eensgezindheid bevorderen de kwaliteit van dit proces en daarmee de kwaliteit van de examinering. Onderwijsinstellingen kunnen een weloverwogen keuze maken om exameninstrumenten en -diensten in te kopen of (deels) zelf te ontwikkelen.

Het model is te vinden op www.kostenmodel.examineringmbo.nl

 


 

De kwaliteit van examinering in het mbo

Opdrachtgever: MBO Raad

Vraag

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van examinering in het mbo? Met deze vraag gingen we – in opdracht van de MBO Raad – aan de slag. Het doel van het eerste deelproject: komen tot servicedocumenten waarmee mbo-instellingen aan hun examenkwaliteit kunnen werken.

Aanpak

Het deelproject omvatte drie onderdelen.

  • Op basis van de bestanden van de inspectie maakten we een analyse gemaakt. Het doel: inzicht te verkrijgen in opleidingen met goede en slechte kwaliteit en in de standaarden waarop slecht of goed wordt gescoord.
  • Deskresearch gaf inzicht in (cruciale) factoren voor een goede examenkwaliteit. Deze factoren namen we op in een framework, dat de kijkrichting bepaalde voor de de dieptestudie.
  • In de dieptestudie interviewden we betrokken in verschillende instellingen (unitdirecteuren, examencommissieleden, opleidingscoördinatoren) over succes- en faalfactoren.

Resultaat

De drie onderdelen leverden input voor een beschrijving van kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit.

De opbrengsten zijn hier te vinden.


Examineren op de werkplek

Opdrachtgever: Arcus College

Vraag

Examineren staat in het MBO al enige tijd hoog op de agenda van beleidsmakers, managers en uitvoerders van het onderwijs. Om te kunnen beginnen als beginnend beroepsbeoefenaar, moeten studenten laten zien dat ze startbekwaam zijn. Een deel van deze examens vindt plaats buiten school. Hoe valide, betrouwbaar en transparant is dit examineren op de werkplek?

Aanpak

Samen met het Arcus College ontwikkelden we een assessmentmodel, met relevante kernvragen, richtlijnen en kwaliteitscriteria.

Resultaat

Met het model kan het Arcus College keuzes beter onderbouwen en verantwoorden, en op die manier de kwaliteit van examineren op de werkplek verder vergroten.