Professionele ruimte

Samenwerking onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Kijkkader professionele leergemeenschappen

Vraag

Hogescholen worden steeds meer een regionaal kenniscentrum (WRR, 2013). Ze zijn verankerd in de regio en leiden op voor de arbeidsmarkt in de buurt. Ook de onderzoeksfunctie die hogescholen vervullen, staat in verbinding met de directe omgeving. In het hbo wordt samengewerkt in de ‘driehoek’ onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Voor hogescholen is deze driehoek belangrijk om hun valorisatiedoelstelling te realiseren, hun onderwijs (steeds) beter te laten aansluiten op het beroepenveld en om een waardevolle onderzoeksagenda (lectoraten) te formuleren.

IVA Onderwijs heeft samen met het Lectoraat Beroepspedagogiek van de HAN een kijkkader ontwikkeld om de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te bezien vanuit het perspectief van een professionele leergemeenschap.

Resultaat

De publicatie is hier te vinden.


Wijzer in de professionele ruimte

Opdrachtgever: Zestor

Vraag

Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen, heeft IVA Onderwijs gevraagd om een procesonderzoek te doen naar professionele ruimte in het hbo. Zijn er handreikingen te formuleren om met de spanningsvelden die zich bij de professionele ruimte voordoen om te gaan?

Aanpak

We nemen de praktijk bij zeven hogescholen onder de loep in een case study. De cases zijn geselecteerd op basis van projecten die uitgevoerd zijn met behulp van de stimuleringsregeling van Zestor. Bij deze case study gaan we in gesprek met docenten, teamleiders, managers en bestuurders.

Resultaat

Het eindrapport is hier te vinden.

 


 

Essay: professionele ruimte in het hbo

Opdrachtgever: Zestor

Vraag

 Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen, vroeg ons een essay te schrijven over professionele ruimte in het hbo. Het doel: het debat over professionele ruimte in het hbo een nieuwe impuls geven.

Aanpak

We schreven het essay en verzorgden een presentatie tijdens de door Zestor georganiseerde Dag van de Professionele Ruimte.

Resultaat

Het essay beschrijft professionele ruimte als ruimte voor docenten om situationeel te handelen (variatie, maatwerk) en gebruik te kunnen maken van het ‘timmermansoog’: professioneel handelen/oordelen dat stoelt op (vaak impliciete) intuïtie, inschatting en ervaringskennis. Naarmate het vertrouwen in de professionaliteit van docenten en docentteams groter wordt, krijgen ze meer ruimte. Professionele ruimte is daarmee niet de aangelegenheid van de individuele docent. Het team is aan zet; juist in teamverband moet de kwaliteit van het onderwijs geborgd moet worden en kan de ontwikkeling van professionele standaarden door kritische reflectie gestalte krijgen. Vanzelfsprekend binnen de (beleids)kaders van de hogeschool en de landelijke kaders.