Professionalisering

Samenwerking onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Kijkkader professionele leergemeenschappen

Vraag

Hogescholen worden steeds meer een regionaal kenniscentrum (WRR, 2013). Ze zijn verankerd in de regio en leiden op voor de arbeidsmarkt in de buurt. Ook de onderzoeksfunctie die hogescholen vervullen, staat in verbinding met de directe omgeving. In het hbo wordt samengewerkt in de ‘driehoek’ onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Voor hogescholen is deze driehoek belangrijk om hun valorisatiedoelstelling te realiseren, hun onderwijs (steeds) beter te laten aansluiten op het beroepenveld en om een waardevolle onderzoeksagenda (lectoraten) te formuleren.

IVA Onderwijs heeft samen met het Lectoraat Beroepspedagogiek van de HAN een kijkkader ontwikkeld om de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te bezien vanuit het perspectief van een professionele leergemeenschap.

Resultaat

De publicatie is hier te vinden.


Leidinggeven aan onderwijs en ict

Vraag

Voor vrijwel alle scholen is het recht doen aan verschillen tussen leerlingen een speerpunt in hetstrategisch beleid. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar en biedt voortdurend nieuwemogelijkheden, zowel in termen van data en feedback ten behoeve van het reguleren vanleerprocessen, als voor de interactie met leerstof en voor de realisatie van een rijke, socialeleeromgeving. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Hoe verwillen we vanuit onze visie gaan? Weten we wat werkt en voor welk doel? Wat vraagt dat van deleerlingen, de leraren en de organisatie? De schoolleider is in dit proces van grote betekenis.

Resultaat

Het artikel is hier te vinden.

 


 

ICT bij docentprofessionalisering: werkt het?

Opdrachtgever: Kennisnet

Vraag

De inzet van ICT biedt vele mogelijkheden om het (informele) leren van docenten te ondersteunen en/of op vernieuwende manieren vorm te geven. In opdracht van Kennisnet onderzochten we in hoeverre ICT daadwerkelijk een rol kan spelen in de professionalisering van docenten.

Aanpak

We verkenden de onderzoeksliteratuur op het snijvlak van ICT-inzet en leerprocessen van docenten. De focus ligt daarbij op collectieve leerprocessen. Daarnaast kijken we in de breedte naar de inzet van ICT bij docentprofessionalisering en de mogelijke effectiviteit daarvan. We zochten naar empirische literatuur (casestudies, surveys) waarin de inzet van ICT wordt gerelateerd aan de kwaliteit van informele en collectieve leerprocessen van docenten. Ook keken we naar literatuur over de inzet van ICT bij professionals in andere sectoren.

Resultaat

Klik hier voor het onderzoeksrapport.