Effect & Rendement

Zin in leren! Activerende didactiek

Opdrachtgever: ROC Rivor

Vraag

ROC Rivor beoogt met nieuwe onderwijsconcepten en leerlijnen een rijke leeromgeving te creëren, waarin leerlingen actief, betrokken en intrinsiek gemotiveerd werken aan de realisatie van hun leerdoelen en worden voorbereid op het maken van vervolgkeuzes in onderwijs en beroep. De centrale vraag is wat ROC Rivor van bestaande concepten kan leren ten aanzien van de inrichting van een rijke leeromgeving voor leerlingen.

Aanpak

Groepsgesprekken met docenten en deelnemers waarin de volgende vragen centraal staan:

  • Wat maakt dat deelnemers actief en gemotiveerd leren?
  • Wat doen docenten, wat doen deelnemers?
  • Hoe ziet het onderwijs eruit? 

De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van inzichten uit de literatuur. Op basis van literatuur zijn de werkzame bestanddelen bij het realiseren van actief en gemotiveerd leren van leerlingen gedefinieerd. 

Resultaat

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

 


 

Wat is het effect van technasia?

Opdrachtgever: Stichting Technasium

Vraag

In hoeverre slagen de technasia erin om extra potentieel voor bètatechnische opleidingen aan te boren? Met die vraag klopte de Stichting Technasium bij ons aan. De stichting was vooral benieuwd naar de effecten van het technasium als het gaat om de attitude, studieprestaties en studiekeuze van leerlingen.

Aanpak

Om zicht te krijgen op de doelen van de effectmeting organiseerden we meerdere werkbijeenkomsten met vier technasia en de Stichting Technasium. Daarbij kwamen ook de indicatoren waarover de technasia informatie willen aan bod, net als de operationalisering daarvan. Uiteraard betrokken we hierbij de laatste wetenschappelijke inzichten over attitude, gedrag en keuzeprocessen. Het doel: komen tot een praktijkgericht instrumentarium dat de technasia zelf kunnen toepassen.

Resultaat

Het tijdens de werkbijeenkomsten samen ontwikkelde instrumentarium werd uitgetest op vier technasia en waar nodig aangepast.  


TecHMavo: ervaringen en opbrengsten

Opdrachtgever: Zeldenrust Steelant College (ZSC)

Vraag

De arbeidsmarkt in Zeeland heeft – vooral in de procestechnologie – een grote behoefte aan goed gekwalificeerde technici op mbo-4 niveau en hoger. Omdat er in het vmbo geen techniek wordt aangeboden, besloten het Zeldenrust Steelant College (ZSC) en MBO Zeeland in 2008 binnen de mavo een leerroute technologie te ontwikkelen, die aansluit op het technisch onderwijs in het mbo. Het College vroeg IVA Onderwijs om de ervaringen en opbrengsten van de TecHMavo in kaart te brengen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.


Leren experimenteren in het mbo

Opdrachtgever: Kennisnet

Vraag

Welke effect hebben verschillende ICT-toepassingen op de motivatie en het leren van leerlingen? En in hoeverre draagt het doen van onderzoek bij aan het leerproces van docenten? In opdracht van Kennisnet verrichte IVA Onderwijs onderzoek naar deze vragen op mbo-scholen.

Aanpak

Docenten op mbo-scholen konden zelf aangeven van welke ICT-toepassingen zij het effect op hun leerlingen wilden onderzoeken, zoals de inzet van social media bij de begeleiding van studenten op praktijkstage en de inzet van video bij de instructie. De onderzoekers hielpen hen om hun vraag scherp te krijgen, om de juiste onderzoeksinstrumenten te selecteren, en de aanpak voor het onderzoek op te stellen. De docenten verzamelden zelf de data. We analyseerden en interpreteerden de data en bespraken de uitkomsten in een gezamenlijke sessie met de docenten.

Resultaat

In de meeste onderzoeken kon geen effect aangetoond worden van de ict-toepassing. Wel gaven docenten aan het hele traject als zeer leerzaam te ervaren.

In totaal zijn dertien experimenten uitgevoerd. In al deze experimenten hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre teams van docenten de pdsa-cyclus (Plan, Do, Study, Act) doorlopen en in hoeverre het onderzoek daaraan bijdraagt. Gebleken is dat de pdsa-cyclus vaak niet of slechts door een enkeling volledig wordt doorlopen of slechts door een enkeling. Van het onderzoek verschenen een publicatie, casusverslagen en een artikel.

EXMO 1 en 2 - Onderzoek en praktijk: wat werkt nu echt?