Braindrain

Braindrain in Noord-Brabant

Vraag

De provincie Noord-Brabant heeft behoefte aan meer feitelijke kennis over migratiestromen van hoger opgeleiden in Noord-Brabant. IVA Onderwijs heeft daartoe migratiestromen in beeld gebracht van jonge Brabantse hoogopgeleiden, meer specifiek alumni van het (bekostigde Nederlandse) hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, die op 16-jarige leeftijd in Noord-Brabant woonachtig waren. 

Aanpak

In een eerste onderzoeksfase is feitelijk inzicht verkregen in migratiestromen op basis van CBS microdatabestanden waarbij diplomagegevens over het bekostigde hoger onderwijs en socio-demografische kenmerken uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) zijn geanalyseerd. In een bijeenkomst met stakeholders zijn  resultaten van deze eerste analyse gepresenteerd en afspraken gemaakt over een tweede onderzoeksfase waarin verdiepende anlyses zijn uitgevoerd naar opleidingsniveau, opleidingsrichting en (clustering van) plaats van herkomst. In het project is samengewerkt met Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University, die lid was van de klankbordgroep en gedurende het project optrad als adviseur. 

Resultaat

Resultaat was een eindnotitie (inclusief tabellenbijlage) die antwoord gaf op de hoofdonderzoeksvraag “Wat is het migratiesaldo van hoger opgeleiden in Noord-Brabant?” De notitie was tevens input voor een longread geschreven in opdracht van Brabant Kennis.

 


 

Welke strategische opties zijn er?

Opdrachtgever: vertrouwelijk

Vraag

Het teruglopende aantal leerlingen bracht het zelfstandig voortbestaan van een school voor voortgezet onderwijs in gevaar. Welke oplossingen (naast een mogelijke fusie) zijn er om deze ontwikkeling een halt toe te roepen?

Aanpak

IVA Onderwijs ondersteunde de school (die anoniem wil blijven) bij het maken van een strategisch plan. We belegden drie strategiesessies met het bestuur en de directie. Op basis van door ons opgestelde analyses en verkenningen verkenden we het probleem en stelden we gezamenlijk een schets op van de gewenste situatie. Op basis daarvan formuleerden we meerdere strategische opties voor de toekomst. Tot slot zoomden we in op de voorkeursvariant van de directie en het bestuur; we onderzochten de haalbaarheid, brachten voor- en nadelen in kaart, en benoemden concrete stappen.

Resultaat

Met de opbrengsten van deze drie sessies hebben de directie en het bestuur bouwstenen in handen om een strategie voor de komende jaren te formuleren.


Ruimte voor groei?

Opdrachtgever: vertrouwelijk

Vraag

Is nieuwbouw of renovatie te rechtvaardigen? Een ROC wilde deze vraag graag beantwoord zien op basis van een prognose van het te verwachten aantal leerlingen.

Aanpak

Op basis van demografische trends en verwachte ontwikkelingen in de onderwijsdeelname, stelde IVA Onderwijs een prognose op van het toekomstig aantal deelnemers.

Resultaat

Op basis van onze analyse kon onze opdrachtgever een gefundeerde keuze maken. Bovendien is de door ons gehanteerde methodiek ook voor andere ROC’s geschikt.