Alumnionderzoek (Nationale Alumni Enquete)

De Nationale Alumni Enquete (NAE)

Vraag

De NAE is een integrale landelijke webenquête onder alle recent afgestudeerde masterstudenten aan de (bekostigde) Nederlandse universiteiten. IVA Onderwijs voert dit onderzoek uit in samenwerking met CentERdata in de periode 2021-2025. In de NAE worden alumni bevraagd naar hun bevindingen over de opleiding en hun intrede op de arbeidsmarkt.

Aanpak

In de NAE wordt tweejaarlijks data verzameld in het najaar door middel van een digitale webenquête onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. De enquête vindt één tot anderhalf jaar na afstuderen plaats. Alle opleidingssectoren zijn in de monitor vertegenwoordigd.

Resultaat

Opbrengst van de tweejaarlijkse enquête onder afgestudeerden is een rapportage op hoofdlijnen in de vorm van tabellenboeken. De universiteiten ontvangen daarnaast databestanden in Spss-format en Excel, die kunnen worden gebruikt voor verdere analyse.